உயிரியல்

உயிரியல்


Rs. 760.00


 1. உயிரியலின் முக்கியகோட்பாடுகள்
 2. உயிர் உலகின் வகைப்பாடு
 3. பரிணாமம், மரபியல்
 4. உணவியல்
 5. உடலியங்கியல்
  – இரத்த ஓட்ட அமைப்பு
  – சுவாச அமைப்பு
  – வெளியேற்ற அமைப்பு
  – இனப்பெருக்க அமைப்பு
  – நாளமில்லா சுரப்பிகள்
  – நரம்பு மண்டலம்
  – செரிமான அமைப்பு
 6. உடல் நலம் மற்றும் சுகாதாரம்
 7. சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் சூழலியல்

To buy this book, scan the below Paytm QR Code in your Paytm App. Enter the Book amount and Enter your Address in description and Click the Pay button to complete the process. Or you can pay the amount through Google Pay.

 Kalam Training Academy | tnpsc coaching center in chennai | trb coaching center in chennai

Get a Call from our Expert Counsellor

  Please prove you are human by selecting the Cup.