CITIES ON THE RIVER BANKS – INDIA

City

River

State

Agra

Yamuna

Uttar Pradesh

Ahmedabad

Sabarmathi

Gujarat

Allahabad

Ganges, Yamuna & Saraswathi

Uttar Pradesh

Alwaye

Periyar

Kerala

Ayodhya

Sarayu

Uttar Pradesh

Badrinath

Gangotri

Uttarakhand

Bhagalpur

Ganges

Bihar

Buxar

Ganges

Bihar

Kolkata

Hooghly

West Bengal

Cuttack

Mahanadi

Orissa

Delhi

Yamuna

Delhi

Dibrugarh

Brahmaputra

Assam

Guwahati

Brahmaputra

Assam

Haridwar

Ganges

Uttarakhand

Howrah

Hooghly

West Bengal

Hyderabad

Musa

Telangana

Kanpur

Ganges

Uttar Pradesh

Kota

Chambal

Rajasthan

Leh

Indus

Jammu and Kashmir

Lucknow

Gomti

Uttar Pradesh

Ludhiana

Sutlej

Punjab

Mathura

Yamuna

Uttar Pradesh

Moradabad

Ram Ganga

Uttar Pradesh

Monghyr

Ganges

Uttar Pradesh

Nashik

Godavari

Maharashtra

Patna

Ganges

Bihar

Srinagar

Jhelum

Jammu and Kashmir

Surat

Tapti

Gujarat

Tiruchirappalli

Cauvery

Tamil Nadu

Ujjain

Shipra

Madhya Pradesh

Vijayawada

Krishna

Andhra Pradesh

Varanasi

Ganges

Uttar Pradesh